Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  haltbar som
  massiv som
  stark
  {adj} 
  som
  fest
  {adj} 
  som
  kräftig
  {adj} 
  som

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Mutter
  {sub} {f} 
  tech.
  somun
  greifbar
  {adv} 
  somut
  Laib somun
  konkret
  {adj} 
  somut
  Matratze somya
  Lachs
  {sub} {m} 
  zool.
  somon
  somit böylelikle
  Matratzen somya
  somit böylece
  Laibe somun
  Muttern somun
  Sommer yaz
  Somalia Somali
  somalisch
  {adj} 
  geog.
  Somalice
  Anschaulichkeit
  {sub} {f} 
  somutluk
  Sombrero
  {sub} {m} 
  geniş kenarlı şapka
  Somalier
  {sub} {m} 
  geog.
  Somalili
  Schmollwinkel
  {sub} {m} 
  somurtma
  Herd şömine
  Kamin şömine