Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  boshaft
  {adv} 
  yaramaz
  Schlingel
  {sub} {m} 
  yaramaz
  Strick
  {sub} {m} 
  yaramaz
  Stricke
  {sub} {pl} 
  yaramaz
  {sub} {pl} 
  unartig yaramaz
  unerzogen yaramaz
  ungezogen yaramaz
  käsig
  {adj} 
  yaramaz
  mutwillig
  {adv} 
  yaramaz