Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  PH-Wert ph

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Phon
  {sub} {n} 
  fon
  Phase evre
  Phase faz
  Phase safha
  Photo
  {sub} {n} 
  fotoğraf
  Physik fizik
  Pharao Firavun
  Phasen safha
  Phrase boş laf
  Phobie
  {sub} {f} 
  fobi
  Phonem fonem
  Phrase deyim
  Phenol
  {sub} {n} 
  chem.
  fenol
  Photon foton
  Phlegma
  {sub} {n} 
  eylemsizlik
  Phönix
  {sub} {m} 
  zool.
  anka kuşu
  {sub} 
  Phantom hortlak
  Phlegma
  {sub} {n} 
  hantallık
  Phallus
  {sub} {m} 
  penis
  Phlegma
  {sub} {n} 
  ağırlık