Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Ton çömlek
  Ton balçık
  Ton vurgu
  Ton ton
  Ton ses
  Ton
  {sub} {m} 
  kil
  Tonnen ton
  Tonne ton
  Töne ton
  ton ile